Czym jest lean management?

Optymalizacja zarządzania organizacją.

Definicja Lean Management 

Lean Management, zainspirowany systemem produkcyjnym Toyoty, to metoda zarządzania i organizacji pracy, której celem jest poprawa wyników przedsiębiorstwa, a konkretnie jakości i rentowności jego produkcji. 

Lean Management optymalizuje procesy, ograniczając czas poświęcany na zadania nie przynoszące wartości dodanej (niepotrzebne operacje lub transport, oczekiwanie, nadprodukcja itp.), przyczyny niskiej jakości i komplikacji. ), przyczyn niskiej jakości i komplikacji. Metodę tę wspiera ważny wymiar menedżerski, zapewniający pracownikom pracę w najlepszych warunkach. Ostatecznie istnieją dwa główne cele: Pełna satysfakcja klienta oraz sukces każdego pracownika. 

Lean Management, sformalizowany przez amerykańskich naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT). „Lean” oznacza w efekcie „bez zbędnych ozdobników”. Odzwierciedla to ideę zredukowania czegoś do tego, co istotne, usunięcia tego, co zbędne, co stanowi podstawę tej metody. 

Początki Lean Management 

Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, kiedy Toyota stworzyła podwaliny Lean Manufacturing, celem było ograniczenie procesów, które nie zwiększały wartości produktu końcowego. 

W ten sposób liderom udało się osiągnąć znaczącą poprawę w zakresie produktywności, wydajności, czasu cyklu i rentowności. 

Dzięki temu znaczącemu wpływowi myślenie Lean rozpowszechniło się w wielu branżach i przekształciło się w 5 podstawowych zasad Lean Management przedstawionych przez Lean Management Institute. 

Termin „Lean” został ukuty przez Johna Krafcika (dyrektora generalnego projektu samojezdnych samochodów Google, Waymo, w latach 2015-2021) w jego artykule z 1988 r. „Triumph of the Lean Production System”. 

Jakie jest 5 podstawowych zasad Lean Management? 

Aby skutecznie wdrożyć Lean Management w przedsiębiorstwie, konieczne jest przestrzeganie 5 podstawowych zasad tej metody. 

1. Zidentyfikuj wartość 

Do czego dąży każda firma? Oferować produkt lub usługę, za którą klient jest skłonny zapłacić. Aby to osiągnąć, musi dodać wartość do swojej oferty, określoną przez potrzeby klientów. 

Wartość oferty polega zatem na zdolności firmy do rozwiązania problemu klienta, a dokładniej na tej części rozwiązania, za którą klient jest skłonny zapłacić. Wszelkie inne działania lub procesy, które nie wnoszą wartości dodanej do produktu końcowego, są uznawane za marnotrawstwo. 

Dlatego właśnie należy najpierw określić wartość, jaką chcemy wnieść do naszej oferty, a następnie bardzo precyzyjnie ją zdefiniować. Ten pierwszy krok pomoże Ci łatwiej przejść do drugiego. 

2. Tworzenie mapy łańcucha wartości 

W tym miejscu należy dosłownie zmapować przepływ pracy w firmie. Powinno to obejmować wszystkie działania i osoby zaangażowane w dostarczenie produktu końcowego do klienta. W ten sposób będzie można zidentyfikować te etapy procesu, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej. 

Zastosowanie tej zasady pokaże, gdzie generowana jest wartość i w jakim stopniu poszczególne etapy procesu są lub nie są źródłem wartości dodanej. 

Po sporządzeniu mapy łańcucha wartości o wiele łatwiej będzie sprawdzić, które procesy należą do poszczególnych zespołów i kto jest odpowiedzialny za monitorowanie, ocenę i doskonalenie każdego procesu. Taki przegląd pozwoli zidentyfikować i wyeliminować kroki, które nie przynoszą wartości dodanej. 

3. Tworzenie ciągłego przepływu pracy 

Po opanowaniu łańcucha wartości należy zadbać o to, aby przepływ pracy każdego zespołu był płynny. Może to zająć trochę czasu. 

Opracowywanie produktu lub usługi często wymaga pracy zespołowej między działami. W każdej chwili mogą pojawić się wąskie gardła i przerwy. Jednak dzieląc zadania na mniejsze części i wizualizując przepływ pracy, można łatwo wykryć i usunąć przeszkody w procesie. 

4. Stwórz system trakcji 

Stabilny przepływ pracy umożliwia zespołom wykonywanie zadań znacznie szybciej i przy mniejszym wysiłku. Aby jednak zapewnić tę stabilność, należy zadbać o stworzenie systemu trakcyjnego w ramach metodologii Lean. 

W takim systemie praca jest wytwarzana tylko wtedy, gdy jest na nią zapotrzebowanie. W ten sposób optymalizuje się możliwości zasobów: są one uruchamiane tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywista i konkretna potrzeba. 

Weźmy metaforę restauracji. Wchodzisz do środka i składasz zamówienie. Restaurator przyjmuje zamówienie i zaczyna przygotowywać posiłek. Nie przygotowuje z wyprzedzeniem dużej ilości dań, ponieważ nie ma na nie realnego zapotrzebowania, a te potencjalnie zbędne potrawy mogą stać się zmarnowanymi zasobami. 

5. Ciągłe doskonalenie 

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków zbudowaliście swój system Lean Management. Należy jednak zwrócić uwagę na ostatni i prawdopodobnie najważniejszy krok. 

Pamiętaj, że Twój system nie jest odizolowany i statyczny. Problemy mogą pojawić się w każdym z poprzednich etapów. Dlatego należy zadbać o to, aby pracownicy na wszystkich szczeblach byli zaangażowani w ciągłe doskonalenie procesu. 

Istnieje kilka technik zachęcania do ciągłego doskonalenia. Na przykład każdy zespół może organizować codzienne spotkania w celu omówienia tego, co zostało zrobione, co pozostało do zrobienia oraz wszelkich przeszkód – jest to prosty sposób na codzienną optymalizację procesu. 

Rosnąca popularność zasad Lean wynika z faktu, że koncentrują się one na doskonaleniu wszystkich aspektów procesu pracy i angażują wszystkie szczeble hierarchii przedsiębiorstwa. 

Różne narzędzia Lean Management 

Narzędzia Lean są często opisywane jako rozwiązania oparte na uczeniu się i eksperymentowaniu. Pracownicy przyjmują je i współpracują w procesie ciągłego doskonalenia. 

Dostępnych jest wiele narzędzi, ale poniżej podajemy kilka przykładów: 

  • Metoda 5S (clear, tidy, clean, order and be rigorous) w celu optymalizacji środowiska pracy i ograniczenia strat czasu; 
  • Metoda Six Sigma do poprawy jakości i wydajności procesów; 
  • Zarządzanie wizualne w celu dzielenia się informacjami i rozwiązywania problemów; 
  • Metoda Kaizen do ciągłego doskonalenia procesów; 
  • Metoda SMED w celu skrócenia czasu zmiany serii; 
  • Metoda Kanban do optymalizacji zarządzania zapasami; 
  • Metoda mapowania strumienia wartości (VSM) do analizowania procesów i identyfikowania przeszkód. 

Chociaż Lean Management wywodzi się z przemysłu motoryzacyjnego, jest obecnie szeroko stosowany, niezależnie od sektora czy wielkości firmy. Koncepcja ta została również zaadaptowana, jak w przypadku Lean Purchasing, która koncentruje się na doskonałości operacyjnej w działach zaopatrzenia. 

Korzyści wynikające z Lean Management

Wdrażanie metod Lean Management przynosi menedżerom znaczące korzyści: 

Koncentracja: Stosując metodologię Lean, można ograniczyć marnotrawstwo. W rezultacie pracownicy skupią się na działaniach, które rzeczywiście przynoszą wartość dodaną. 

Zwiększona produktywność i wydajność: Pracownicy, którzy skupiają się na tworzeniu wartości, będą bardziej produktywni i wydajni, ponieważ nie będą rozpraszani przez niejasne zadania. 

Mądrzejszy proces: Ustanawiając system trakcji, możesz dostarczać pracę tylko wtedy, gdy istnieje na nią realne zapotrzebowanie 

Lepsze wykorzystanie zasobów: Opierając produkcję na rzeczywistym zapotrzebowaniu, można wykorzystywać tylko te zasoby, które są potrzebne, unikając w ten sposób marnotrawstwa. 

W rezultacie Twoja firma i Twoi pracownicy staną się bardziej elastyczni i będą w stanie szybciej reagować na potrzeby konsumentów. Zasady Lean Management pozwolą Ci stworzyć stabilny system produkcyjny, który poprawi ogólne wyniki Twojej firmy.