Statystyczna kontrola jakości

Co to jest statystyczna kontrola jakości?

Podstawowe terminologie 

Statystyka: Statystyka oznacza dane, dużą ilość danych. Lub po prostu wspólne studiowanie gromadzenia, analizowania, interpretowania i prezentowania ogromnych ilości danych. 

Narzędzia statystyczne: Zastosowania metod statystycznych w celu wizualizacji, interpretacji i przewidywania wyników na podstawie zgromadzonych danych. 

Jakość: „cecha przydatności do celu przy najniższych kosztach” lub „stopień doskonałości, który spełnia wymagania klienta”. Jakość można zdefiniować jako „całokształt cech i właściwości produktów i usług spełniających ukryte i jawne wymagania klientów”.  

Kontrola: Podejście polegające na mierzeniu i kontrolowaniu określonego zjawiska w odniesieniu do produktu lub usługi. System obejmuje informacje zwrotne pozwalające zrozumieć przyczyny niskiej jakości oraz konieczne działania naprawcze. System kontroli zasadniczo określa cechy jakościowe przedmiotu, koreluje je z uprzednio zdefiniowanymi standardami jakości oraz odróżnia przedmioty wadliwe od niewadliwych. 

Kontrola jakości: Kontrola jakości jest jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych do sprawdzania określonego poziomu jakości produktów lub usług. W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym kontrola jakości stała się ważnym narzędziem i czynnikiem krytycznym w każdej dobrze prosperującej branży, aby zapewnić standardową jakość. W 1982 r. Peters i Waterman uznali jakość za kluczowy element w dążeniu do doskonałości.  

Dlatego kontrola jakości polega na stosowaniu odpowiednich technik i działań w celu osiągnięcia, utrzymania i podniesienia jakości wyrobów i usług oraz zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie ceny, bezpieczeństwa, dostępności, niezawodności, użyteczności itp. 

W metodzie tej wykorzystuje się techniki statystyczne oparte na teorii prawdopodobieństwa w celu ustalenia standardów jakości i utrzymania jej w najbardziej ekonomiczny sposób. 

Zrozummy, na czym polega stosowanie metod statystycznych w systemach kontroli jakości. 

Statystyczna kontrola jakości (SQC) 

Stosując szereg metod statystycznych, SQC waliduje jakość towarów i usług najwyższej jakości. W 1924 r. Walter A. Shewhart stworzył podstawowe idee statystycznej kontroli jakości, a od tego czasu dziedzina SQC jest rozproszona, a jej fundamentem jest rozległa praca badaczy, filozofów kontroli jakości i statystyków.  

Wykorzystanie narzędzi i technik statystycznych w celu monitorowania i zarządzania jakością produktów w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i w jednostkach produkcyjnych, nosi nazwę Statystycznej Kontroli Jakości. Metoda ta może być prowadzona jako  

  • Część procesu produkcyjnego, 
  • część kontroli jakości w ostatniej chwili 
  • część ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez dział kontroli jakości. 

„Statystyczną kontrolę jakości można po prostu zdefiniować jako ekonomiczny i skuteczny system utrzymywania i poprawy jakości produktów wyjściowych w całym procesie operacyjnym specyfikacji, produkcji i kontroli, oparty na ciągłym testowaniu losowo wybranych próbek. -YA LUN CHOU 

Statystyczne techniki kontroli jakości są niezwykle ważne w przypadku szacowania zmienności występującej w prawie wszystkich procesach produkcyjnych. Różnice te wynikają z surowców, konsystencji elementów wyrobu, maszyn i technik przetwarzania oraz pakowania. Ponadto każdy z tych czynników lub ich kombinacja może mieć wpływ na ostateczną jakość produktu końcowego.  

Metoda ta uwzględnia przepisy pozwalające jednostkom produkcyjnym upewnić się, że produkt końcowy musi zawierać ilość netto podaną na opakowaniu. Każda nadmiernie wypełniona ilość może prowadzić do strat finansowych dla producenta i dlatego należy jej unikać. Kontrola napełnienia, walidacja masy i zmienność masy to szeroko stosowane techniki statystycznej kontroli jakości, w których do analizy danych statystycznych wykorzystuje się masy poszczególnych produktów. 

W przypadku wyrobów farmaceutycznych, takich jak tabletki, pigułki, kapsułki, syropy itp., standardowa masa nie może przekraczać górnej granicy, która chroni konsumentów przed przyjmowaniem dużych dawek substancji czynnych, co może mieć poważne konsekwencje. Jednocześnie waga nie powinna być zbyt mała, gdyż w przeciwnym razie lek może nie być skuteczny. W tym przypadku test statystycznej kontroli jakości oparty na odchyleniach wagowych jest stosowany do zapewnienia spójności jednostki dawkowania, a także do wspierania tożsamości, niezawodności i jakości produktu.  

Innym przykładem może być produkcja żywności i napojów, gdzie wymagana jest kontrola masy opakowań w celu szybkiego potwierdzenia, że napełnione ilości spełniają wymagania prawne. Wszelkie odchylenia od wartości standardowej oznaczają błędy w procesie produkcji, nieprecyzyjne ilości składników, co może mieć poważne konsekwencje. 

Ponadto, przy potwierdzaniu zadowolenia konsumentów, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, bardzo ważna jest kontrola jakości z określaniem masy. Zaleca się jednak stosowanie rzeczywistych wag lub wag pomiarowych oraz oprogramowania odpowiedniego do konkretnych zastosowań. 

Przykład 

Na przykład SQC służy jako środek umożliwiający producentom osiągnięcie maksymalnych korzyści poprzez kontrolowane testowanie wytwarzanych produktów. Korzystając z tej procedury, zespół produkcyjny może zbadać zakres produktów o określonych wartościach, których można oczekiwać w pewnych istniejących warunkach. Informacje te są dokładnie zatwierdzane dla pewnej liczby podobnych produktów i przekazywane producentowi oraz nabywcy.  

Ponadto informacje te określają zgodność ze specyfikacjami i sprawdzają, czy proces produkcyjny/jednostka jest w stanie wytwarzać produkty w ramach swojej jednostki. Ponadto, jeśli istniejące specyfikacje nie są w stanie sprostać efektowi końcowemu lub są nie do przyjęcia z ekonomicznego punktu widzenia, dane z kontroli jakości są pomocne w dostarczeniu minimalnych kryteriów do opracowania ulepszonych norm. 

Zalety statystycznej kontroli jakości 

SQC, jedno z doskonałych narzędzi naukowych, ma następujące zalety; 

Redukcja kosztów: W tej metodzie kontroluje się tylko fragment produkcji, aby zapewnić jakość produktu, dlatego koszty sondy są znacznie niższe.  

Ogromna wydajność: Kontrola części ułamkowej wymaga mniej czasu i żmudnych czynności w porównaniu z badaniem całościowym, co prowadzi do ogromnego wzrostu wydajności i produkcji.  

Łatwiejsza obsługa: Pitching SQC nie tylko zmniejsza zmienność procesu, ale także sprawia, że proces produkcji jest pod kontrolą. Jest on nawet łatwy do zastosowania przez pojedynczą osobę bez posiadania tak rozległych specjalistycznych wskazówek. 

Autentyczne oczekiwanie: SQC jest najbardziej rozpowszechnionym podejściem, które pozwala dokładnie przewidzieć przyszłą produkcję. Aby zapewnić stopień doskonałości i wydajność produktu, SQC zapewnia dużą przewidywalność.  

Wcześniejsze wykrywanie błędów: Każde odchylenie od standardowych limitów kontrolnych wskazuje na oznaki zagrożenia w podstawowym procesie produkcyjnym, co wymaga wcześniejszego podjęcia niezbędnych działań korygujących. SQC jest pomocny we wczesnym wykrywaniu błędów.  

Podczas kontroli całościowej niepotrzebne wahania w procesie kontroli jakości zostałyby wykryte na etapie końcowym, ale na razie wyprodukowano już wiele wadliwych elementów.  

W takich warunkach SQC (z wykorzystaniem wykresów kontrolnych) umożliwia uzyskanie obrazowego widoku tego, jak przebiega proces produkcyjny i gdzie należy uwzględnić działania naprawcze, aby proces mógł sprawnie funkcjonować. 

SQC a SPC  

Zarówno SQC, jak i SPC wspierają płynne działania w celu zwiększenia efektywności, pożądanej produkcji i optymalizacji wydajności, odgrywając kluczową rolę w ogólnym sukcesie operacji, ale na różne sposoby. Pozwólmy sobie zrozumieć różnicę; 

SPC: to procedura zbierania i obliczania parametrów procesu, takich jak prędkość, ciśnienie, suwmiarka noniuszowa itp. w odniesieniu do wartości standardowych przy użyciu różnych metod statystycznych, walidacji wartości, które muszą mieścić się w granicach, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji zmienności i realizacji w celu osiągnięcia pożądanych/optymalnych celów. 

SQC: to proces kompilacji i określania danych na temat poszczególnych specyfikacji dotyczących wyrobu i mających na celu spełnienie wymagań, np. rozmiaru, wagi, tekstury itp. przy jednoczesnym dążeniu do walidacji wyników procesu w celu spełnienia wymagań użytkownika lub kolejnego etapu procesu produkcyjnego. 

SPC jest odpowiedzialne za redukcję zmienności w procesach i ich efektywne prowadzenie, natomiast SQC ułatwia producentom spełnienie wymagań użytkownika.  

Na przykład w produkcji żywności i napojów wytwarza się wiele różnych produktów, SPC monitoruje, czy operacje są wykonywane efektywnie w pełnym zakresie, SQC kontroluje mierzalne cechy jakościowe wykorzystywane podczas produkcji, tak aby gotowe produkty spełniały wymagania/oczekiwania klientów. 

Wnioski 

„Statystyczna kontrola jakości powinna być postrzegana jako zestaw narzędzi, które mogą wpływać na decyzje dotyczące funkcji specyfikacji, produkcji lub kontroli.”  

EUGENE L. GRANT

SQC okazała się istotną platformą działań biznesowych, stosowaną w celu zwiększenia wydajności i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Metoda ta odzwierciedla systematyczne podejście do efektywnego, statystycznie zorientowanego eksperymentowania, szczególnie w zakresie charakteryzacji, optymalizacji, akceptacji próbek oraz zapewnienia aktywnego określania/kontroli procesu wdrażania w odniesieniu do zastosowań w świecie rzeczywistym.