Kaizen

Czyli koncepcja ciągłego doskonalenia procesów w firmach produkcyjnych

Co to jest Kaizen? 

Kaizen to japoński termin oznaczający „zmianę na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”. Jest to japońska filozofia biznesowa dotycząca procesów, które stale usprawniają działania i angażują wszystkich pracowników. Kaizen postrzega poprawę wydajności jako proces stopniowy i metodyczny. 

Koncepcja kaizen obejmuje szeroki wachlarz pomysłów. Polega na zwiększaniu wydajności i efektywności środowiska pracy poprzez tworzenie atmosfery pracy zespołowej, doskonalenie codziennych procedur, zapewnienie zaangażowania pracowników oraz sprawienie, by praca była bardziej satysfakcjonująca, mniej męcząca i bezpieczniejsza. 

Kaizen – Najważniejsze wnioski

Kaizen to japońska filozofia biznesowa, która koncentruje się na stopniowym zwiększaniu wydajności poprzez angażowanie wszystkich pracowników i zwiększanie efektywności środowiska pracy. 

Kaizen tłumaczy się jako „zmiana na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”. 

Małe zmiany stosowane w kaizen mogą dotyczyć kontroli jakości, dostaw „just-in-time”, standaryzacji pracy, wykorzystania wydajnego sprzętu i eliminacji marnotrawstwa. 

Zmiany mogą być wprowadzane przez każdego pracownika w dowolnym czasie i nie muszą następować powoli, chociaż w kaizen uznaje się, że małe zmiany teraz mogą mieć duży wpływ na przyszłość. 

Zrozumieć kaizen 

Niektóre z kluczowych celów filozofii kaizen obejmują kontrolę jakości, dostawy dokładnie na czas, standaryzację pracy, wykorzystanie wydajnego sprzętu oraz eliminację marnotrawstwa. Ogólnym celem kaizen jest wprowadzanie niewielkich zmian przez pewien okres czasu w celu poprawy funkcjonowania firmy. Nie oznacza to, że zmiany następują powoli; po prostu uznaje się, że małe zmiany teraz mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość. Usprawnienia mogą być wprowadzane przez każdego pracownika w dowolnym czasie. Idea polega na tym, że każdy ma udział w sukcesie firmy i każdy powinien przez cały czas dążyć do ulepszania modelu biznesowego. 

Wiele firm przyjęło koncepcję kaizen. Najbardziej znana jest firma Toyota, która stosuje filozofię kaizen w swojej organizacji i uznaje ją za jedną ze swoich podstawowych wartości. W ramach swojego systemu produkcyjnego Toyota zachęca i upoważnia wszystkich pracowników do identyfikowania obszarów wymagających poprawy i tworzenia realnych rozwiązań. 

Wymagania dla Kaizen 

Tradycyjna japońska koncepcja kaizen opiera się na pięciu podstawowych założeniach: pracy zespołowej, dyscyplinie osobistej, poprawie morale, jakości i sugestiach usprawnień. Te pięć zasad prowadzi do trzech głównych rezultatów: eliminacji marnotrawstwa (określanej również jako efektywność ekonomiczna), dobrego zarządzania i standaryzacji. W idealnej sytuacji kaizen jest tak zakorzenione w kulturze firmy, że w końcu staje się naturalne dla pracowników. 

Koncepcja kaizen zakłada, że nie ma idealnego końca i że wszystko można ulepszyć. Ludzie muszą dążyć do ciągłego rozwoju i innowacji. Podstawową zasadą kaizen jest to, że ludzie, którzy wykonują pewne zadania i czynności, mają największą wiedzę na ich temat; włączenie ich do wprowadzania zmian jest najlepszą strategią doskonalenia. 

Kaizen i cykl PDCA 

Usprawnienia zwykle przebiegają zgodnie z formatem cyklu PDCA, który oznacza „planuj-wykonaj-sprawdź-działaj”. Część „planowa” obejmuje opracowanie mapy zmian, aby każdy wiedział, czego się spodziewać, gdy zespoły próbują rozwiązać problem. Czynność „wykonaj” oznacza wdrożenie najlepszego rozwiązania problemu. Etap „sprawdź” polega na ocenie rozwiązania problemu, aby sprawdzić, czy zadziałało. 

Kiedy firma przechodzi do etapu „działania”, określa, czy dane rozwiązanie powinno stać się standardem firmy, czy też wymaga dalszych zmian. Jeśli menedżerowie zdecydują się na wprowadzenie dalszych zmian, kaizen wraca do etapu planowania i proces zaczyna się od nowa. 

Strategia inwentaryzacji Just-in-Time 

Jednym z kluczowych celów kaizen jest ograniczenie marnotrawstwa i zwiększenie wydajności w cyklu produkcyjnym. Strategia zapasów just-in-time (JIT) pozwala kierownictwu minimalizować nadwyżki zapasów poprzez dopasowanie dostaw surowców od dostawców do harmonogramów produkcji. Strategia JIT, znana również pod nazwą Toyota Production System (TPS) od nazwy firmy, która spopularyzowała tę strategię, pomaga firmom obniżyć koszty, ponieważ producenci nie muszą ponosić kosztów utrzymywania zapasów. Ogranicza również marnotrawstwo, ponieważ firmy nie są pozostawiane z dodatkowymi zapasami na wypadek, gdyby klient anulował lub przełożył zamówienie.