Czym jest cykl PDCA?

Czteroetapowa technika iteracyjnego rozwiązywania problemów kluczem do prawidłowego działania każdego większego przedsiębiorstwa przemysłowego.

Cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act) to czteroetapowa technika iteracyjnego rozwiązywania problemów, stosowana do doskonalenia procesów biznesowych. Cykl ten, opracowany pierwotnie przez amerykańskiego fizyka Waltera A. Shewharta w latach 20. ubiegłego wieku, czerpie inspirację z ciągłej oceny praktyk zarządzania oraz gotowości kierownictwa do przyjmowania i odrzucania niepopartych pomysłów. 

Metoda ta została spopularyzowana przez pioniera kontroli jakości, dr. W. Edwardsa Deminga, który w latach 50. ubiegłego wieku od nazwiska swojego mentora ukuł termin „Cykl Shewharta”. To właśnie Deming zdał sobie sprawę, że Cykl PDCA można wykorzystać do usprawnienia procesów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Cykl PDCA to czteroetapowa technika, która jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów biznesowych. 

Wielu menedżerów nieświadomie korzysta z Cyklu PDCA, ponieważ obejmuje on wiele z tych samych ram, co zarządzanie strategiczne. 

Ostatni krok Cyklu PDCA (act) wymaga podjęcia działań korygujących w celu stymulowania i podtrzymywania ciągłego doskonalenia działalności. 

Proces PDCA jest podobny do japońskiej filozofii biznesowej Kaizen. 

Wiele dużych korporacji, takich jak Toyota i Nike, odnotowało gwałtowny wzrost po wdrożeniu metodologii PDCA lub Six Sigma

Działanie cyklu PDCA 

Cykl PDCA może pomóc wyróżnić firmę na tle konkurencji, zwłaszcza w dzisiejszym świecie korporacyjnym, w którym firmy nieustannie poszukują sposobów usprawniania procesów, obniżania kosztów, zwiększania zysków i poprawy zadowolenia klientów. 

Wielu menedżerów nieświadomie stosuje Cykl PDCA, aby pomóc w kierowaniu swoimi organizacjami, ponieważ obejmuje on podstawowe założenia planowania strategicznego. Poniżej przedstawiono cztery elementy Cyklu PDCA. 

Plan 

Dobrze zdefiniowany plan projektu zapewnia ramy dla działań. Co ważne, powinien on odzwierciedlać misję i wartości organizacji. Powinien również określać cele projektu i jasno wskazywać najlepszy sposób ich osiągnięcia. 

Do 

To etap, w którym plan jest wprowadzany w życie. Plan został stworzony z jakiegoś powodu, dlatego ważne jest, aby uczestnicy realizowali go zgodnie z założeniami. Ten etap można podzielić na trzy podsegmenty, obejmujące szkolenie całego personelu zaangażowanego w projekt, faktyczny proces wykonywania pracy oraz rejestrowanie spostrzeżeń lub danych do przyszłej oceny. 

Check 

Zazwyczaj w trakcie realizacji projektu należy przeprowadzić dwie kontrole. Po pierwsze, kontrole w trakcie realizacji, które mają zapewnić, że cele projektu są osiągane. Po drugie, bardziej kompleksowy przegląd projektu przeprowadzany po jego zakończeniu, który ma na celu określenie sukcesów i porażek, tak aby można było dokonać zmian w przyszłości. 

Act 

Ostatnim krokiem jest podjęcie działań naprawczych po zidentyfikowaniu i usunięciu błędów z przeszłości. Cykl PDCA jest powtarzany i może zostać ponownie zdefiniowany, być może w celu uzyskania lepszych wyników w ramach nowych wytycznych. 

Cykl PDCA i Kaizen 

Proces PDCA jest podobny do japońskiej filozofii biznesowej Kaizen, która w tłumaczeniu oznacza „zmianę na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”. Kaizen polega na tym, że wszyscy pracownicy są zaangażowani w poprawę produktywności poprzez poszukiwanie usprawnień w środowisku pracy. Podobnie jak cykl PDCA, Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie poprzez małe, stopniowe zmiany. 

Przykłady zmian, które mogą być wprowadzane w ramach Kaizen lub PDCA, to stosowanie nowych systemów, eliminowanie marnotrawstwa lub wdrażanie dostaw w systemie just-in-time. Nie wszystkie zmiany muszą być małe lub przyrostowe. 

Koncepcja PDCA i Kaizen polega na tym, że kultura organizacji zmienia się, gdy pracownicy uczą się rozwiązywać problemy i krytycznie myśleć. W cyklu PDCA testuje się pomysły pracowników, dostosowuje się je, a następnie wdraża, jeśli mają potencjał. Cykl ten jest procesem iteracyjnym, który nieustannie testuje koncepcje i promuje ulepszenia. 

Korzyści płynące z korzystania z PDCA 

Firmy, które chcą usprawnić swoje procesy wewnętrzne i zewnętrzne, często stosują metodologię PDCA, aby zminimalizować błędy i zmaksymalizować wyniki. Po jej wprowadzeniu, firmy mogą powtarzać Cykl PDCA i uczynić z niego standardową procedurę operacyjną. Ostatni etap metodologii, „Działanie”, polega na podejmowaniu działań naprawczych i sprawia, że metodologia ta jest idealna do ciągłego doskonalenia.