TWI – sposób na szkolenie pracowników w przemyśle 

Sposób na szkolenie pracowników w przemyśle? Sprawdź TWI!

Powszechnie wiadomo, że przekazywanie wiedzy jest często o wiele bardziej skomplikowane niż przyswojenie jej samemu. Zastanówmy się nad sytuacją, gdy trzeba przeszkolić kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w ograniczonym czasie, a rezultat takiej nauki ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy firmy. Wydaje się trudne, prawda? Z pomocą przychodzi opracowany już w ubiegłym wieku program TWI (Training Within Industry). Czym jest? Sprawdź! 

Czym jest TWI? 

TWI (Training Within Industry) to program, dzięki któremu rozwija się umiejętności zarządcze u przełożonych w przemyśle. TWI odnosi się między innymi do brygadzistów czy liderów, a więc doświadczonych pracowników operacyjnych, a także przełożonych średniego i niskiego stopnia. W krótkim okresie można rozwinąć dzięki niemu kompetencje, które potrzebne są, by efektywnie zarządzać zespołem. Program TWI jest jednym z podstawowych zagadnień w koncepcji zarządzania lean management. Powstał on podczas II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych, gdy gwałtownie wzrosła liczba niewykwalifikowanych pracowników potrzebnych przy produkcji zbrojenia. Zaistniała wtedy szybka potrzeba wyszkolenia licznej grupy ludzi przy jednoczesnym uzyskaniu przez nich wysokiej jakości pracy. Na potrzebę tę odpowiedział wtedy TWI, czyli Trening w Przemyśle. 

Podstawy TWI 

W programie TWI najważniejsze są trzy zasady. Są to: 

  • szkolenie pracowników,  
  • doskonalenie metod używanych w pracy, 
  • relacje z pracownikami.  

Podczas procesu instruowania pracownika w programie TWI ważne jest by przygotować ucznia, zapoznać się z tym, co już potrafi, wzbudzić w nim zainteresowanie tematem i umożliwić mu optymalne warunki do nauki. Następnie należy przedstawić mu proces pracy, zaczynając od głównych aspektów, by później uzupełnić je o szczegółowe informacje i przyczyny podejmowania konkretnych kroków i sposobu wykonywania pracy. Kolejnym etapem programu TWI jest wykonanie pracy przez samego ucznia – następuje prezentacja, co zapamiętał i czego się nauczył. Na końcu mistrz tylko go nadzoruje i sprawdza przez pewien czas jego postępy. Należy wyznaczyć osobę oddelegowaną do pomocy i udzielania odpowiedzi na pytania w okresie wdrożeniowym, tak by pracownik czuł się zaopiekowany.

Druga zasada TWI mówiąca o doskonaleniu pracy, ma bliski związek z Kaizen, które również jest odrębnym ważnym elementem lean management. Należy zweryfikować kolejne kroki procesu i zastanowić się, co można usprawnić w procesach. Ma to dobry wpływ zarówno na przełożonych, jak i pracowników, a więc w zasadzie całą organizację.

Gdy chodzi zaś o utrzymywanie dobrych relacji z pracownikami, wiele osób przyznaje, że jest to najtrudniejsza kwestia. Wiąże się to bowiem z miękkimi kompetencjami. Istotne jest jednak, by próbować rozumieć drugą stronę oraz budować długotrwałe relacje. Należy zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na postępowanie w sytuacjach konfliktowych.  

Zalety TWI 

Jakie są zalety TWI? Przede wszystkim program ten sprawia, że szkolenie pracowników jest krótsze i dostarcza wyższą jakość wykonywanej przez nich pracy, co jest jednym z głównych celów treningu. Co więcej, okazuje się, że dzięki TWI, pracownicy są bardziej produktywni i popełniają mniej błędów jakościowych. Wpływa to na mniejszą liczbę reklamacji od klientów. Relacje ulegają polepszeniu, tak samo jak motywacja pracowników. TWI pomaga też ustandaryzować procesy i szkolenia, co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników i doskonalenie procesów. TWI rozwija nowych pracowników, ale przede wszystkim mocno akcentuje rozwój liderów / mistrzów.  

TWI – podsumowanie  

W zakładach produkcyjnych często pojawia się sytuacja, gdzie należy szybko przeszkolić do pracy dużą liczbę nowych pracowników (na przykład w przypadku wysokiej rotacji pracowników). Dlatego też warto korzystać w programu TWI. Działanie według zasad tego programu może znacznie polepszyć efekty takiego szkolenia, zminimalizować jego czas, a zarazem zwiększyć jego jakość. Stosowanie TWI w organizacji ma również dobroczynny wpływ na relacje z pracownikami i ich motywację do pracy. Dlatego też od wielu lat, TWI jest jednym z czołowych zagadnień w lean management.