Przywódca według lean management  

Lean management a przywództwo. Sprawdź, czym charakteryzuje się przywódca lean.

Wszyscy wiemy, że na sprawne działanie organizacji składa się wiele elementów. Jednym z nich jest dobry przywódca, który podejmuje odpowiednie decyzje i umie zarządzać swoim zespołem w taki sposób, by firma mogła osiągać wyznaczone przez strategię cele. Jaki jednak powinien być przywódca według koncepcji lean management?  

Czym jest lean management? 

Lean management jest koncepcją zarządzania organizacją, która została rozwinięta dzięki zasadom Systemu Produkcyjnego Toyota. Jej początków upatruje się w latach 40. XX w. Główne założenia, na których zbudowano lean management, to dążenie do najwyższej jakości przy symultanicznym minimalizowaniu wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. W koncepcji tej ważne są również takie zasady jak: nieustanne dążenie ku doskonałości, mapowanie strumienia wartości oraz ich określenie (patrząc z pespektywy klienta), zamiana systemu push na system pull i inne. We wdrożeniu lean management pomaga wiele narzędzi (na przykład Poka Yoke, 5S, Kanban, Kaizen i inne). Jakie są zalety lean management? Wiele organizacji wskazuje, że są to: 

  • wzrost wydajności,  
  • wzrost jakości wytwarzanych produktów,  
  • zmniejszenie zapasów w magazynach,  
  • wzrost kultury organizacji, 
  • poprawa atmosfery między pracownikami, 
  • wzrost motywacji pracowników.  

Kilka słów o przywództwie 

Gdy myślimy o dobrym przywódcy, każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, jaki on powinien być. Choć cechy te mogą się różnić między wskazaniami poszczególnych osób, pewne z nich z pewnością by się powtórzyły. Każdy z nas bowiem wie, czego oczekuje od lidera, kierownika czy szefa w pracy. Czym jednak jest przywództwo? To przede wszystkim wyznaczanie celów i założeń strategicznych, ukierunkowywanie pracowników w odpowiedni sposób (a więc budowanie między nimi zespołów, komunikowanie im celów), a również motywowanie ich do pracy (inspirowanie do działania). Dobry przywódca to entuzjasta, człowiek, który swoja serdeczną osobowością manifestuje motywację, jest uczciwy i sprawiedliwy – ludzie mogą ufać mu i jego decyzjom. To także ktoś, kto wie, kiedy być stanowczym, a kiedy pokornym, umie podejmować decyzje i liczyć się z ich konsekwencjami.  

Przywódca według lean management 

W ramach lean management wyróżniono lean leadership jako pewnego rodzaju zbiór kompetencji i zachowań, które mieliby wykazywać przywódcy według tej koncepcji zarządzania. Przywódca według koncepcji “szczupłego” zarządzania to osoba, która posiada połączenie miękkich i twardych umiejętności. Oprócz znajomości procesów czy zasad, przywódca rozwija i doskonali nieustannie siebie oraz swój zespół. Ważne jest wpływanie na pracowników, ich motywację i proces rozwoju – do tego trzeba zauważać ich potencjał, znać ich kompetencje i umieć nimi odpowiednio pokierować. Według filozofii lean, zespół trzeba słuchać, być z nim, zauważać problemy i je umiejętnie rozwiązywać. Do tego załogę należy angażować w życie organizacji – zachęcać do tego. Przywódca musi również umieć rozmawiać, jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, ponieważ tylko dzięki zrozumieniu procesów jest w stanie odpowiednio kierować firmą. Potrzebne jest, by miał naturalną umiejętność analizy, wyciągania wniosków, które przełożyć może na zarządzanie przedsiębiorstwem, czy konkretnymi działami. Wszystko to, by doskonalić organizację, a więc pracowników, procesy, decyzje. Można powiedzieć, że posiada wszystkie cechy idealnego lidera, ale kładąc największy aspekt na nieustanny proces doskonalenia oraz samodoskonalenia.  

Przywódca według lean management – podsumowanie 

Podczas gdy lean management jest tak popularną koncepcją zarządzania, warto wiedzieć, jakiego spojrzenia możemy w niej oczekiwać na przywódcę organizacji. Przede wszystkim, powinien dążyć do doskonalenia przedsiębiorstwa. Ważne jest, by odnajdywał się zarówno w aspektach technicznych, jak i miał predyspozycje do umiejętności miękkich. W takim przypadku, lean management jest w stanie spełniać swoje kluczowe zasady i pomagać organizacji wznosić się na wyższy poziom.