Hoshin Kanri, czyli o metodzie zarządzania strategicznego  

Przeczytaj, czym jest Hoshin Kanri.

Jak wprowadzać strategiczne zmiany w przedsiębiorstwie? Co zrobić, aby usprawnienia były wdrażane z sukcesem? Wiele przedsiębiorstw może mieć z tym problem, zwłaszcza, gdy mówimy o wizji i głównej strategii organizacji, które mają być wypełniane przez każdą komórkę danej firmy. W takiej sytuacji trudno uniknąć rozbieżności, które mogą powstawać pomiędzy planami a rzeczywistością. W związku z zarządzaniem strategicznym, wyróżniono metodę Hoshin Kanri, pochodzącą z Japonii. Czym dokładnie jest? Sprawdź w poniższym artykule.  

Czym jest Hoshin Kanri?  

Sam termin Hoshin Kanri wywodzi się z Japonii. Hoshin Kanri składa się z trzech oddzielnych japońskich słów: ho, shin oraz kanri (czyli kolejno metoda, kompas i zarządzanie). Czym jest Hoshin Kanri i jakie ma znaczenie w kontekście lean management? Hoshin Kanri, w języku angielskim Policy Deployment / Strategy Deployment, to niezbędny element systemu lean. Oznacza wdrażanie polityki przedsiębiorstwa w sposób holistyczny, z uwzględnieniem działań na każdym stopniu organizacji. Dzięki niemu integrowane są cele biznesowe, by udoskonalić działanie firmy. Metoda ta została stworzona w celu zapewnienia, że misja i cele przedsiębiorstwa są na pewno komunikowane wobec całej firmy i wszyscy konsekwentnie wdrażają jej zasady. Metodę Hoshin Kanri zaczęto wdrażać w firmach w latach 60. XX w.  

Główne zasady Hoshin Kanri 

Hoshin Kanri ma 7 głównych zasad, które wskazują kierunek działań usprawniających organizację. Mają one swój początek w Total Quality Management.  

  • Ogólny kierunek rozwoju firmy musi być sformułowany w zrozumiały dla wszystkich sposób, a stosowany przez wszystkie jednostki organizacji. 
  • Strategia jest formowana dzięki bliskiej współpracy w poziomie i pionie firmy, a także z udziałem kluczowych przedstawicieli procesów.  
  • Przy budowaniu polityki firmy kluczowe jest skupienie się na czynnikach najistotniejszych przy jednoczesnym pominięciu mało ważnych aspektów dla strategii.  
  • Wszyscy pracownicy muszą mieć świadomość, jaką zajmują rolę w konkretnych procesach oraz rozumieć, że ich zaangażowanie ma wpływ na optymalizację działań firmy.  
  • Organizacja musi być ukierunkowana na proces – oznacza to, że sposób dążenia do celów jest równie ważny jak same cele. 
  • Zarządzanie musi posiadać fundamenty oparte na faktach – strategia musi wynikać z analizy przyczynowo skutkowej, a cele muszą być mierzalne.  

Hoshin Kanri w praktyce 

Jak ustalanie wspólnego kierunku firmy dla firmy odbywa się w rzeczywistości? Według Hoshin Kanri na początku wyznacza się wizję i cele na szczeblu kierowniczym, by następnie negocjować szczegóły z menedżerami szczebla średniego. W kolejnym etapie szczebel średni ustala wskaźniki efektywności, dzięki którym będzie można zweryfikować, czy cele zostały osiągnięte. Dyskusje te są prowadzone z zespołami wdrożeniowymi. Niedługo potem opracowywane są operacyjne plany działania, które wprowadzane są w życie. Należy pamiętać, że kierownictwo nieustannie monitoruje procesy i wprowadza ewentualne zmiany, by je zoptymalizować. Hoshin Kanri jest tak efektywne, ponieważ nie ogranicza się tylko do planowania wdrażania pionowo zaleconych działań. Zamiast tego kładzie się nacisk na współpracę i integrację codziennych zadań. Ich optymalizacja ma miejsce w ramach codziennego zarządzania.  

Warto wspomnieć, że elementem napędzającym Hoshin Kanri jest cykl PDCA. Koncepcja ta skupia się na czterech krokach, w następującej kolejności – Plan, Do, Check, Act, czyli Planowanie, Działanie, Sprawdzanie i Zastosowanie. PDCA sprawia, że łatwiej jest doskonalić procesy, a więc sukcesywnie budować coraz wyższą jakość dostarczanych produktów.  

Hoshin Kanri – podsumowanie 

Hoshin Kanri to metodyka, która w efektywny sposób jest w stanie pomóc przedsiębiorstwom osiągać założone przez nich strategie. Dzięki odpowiedniemu podejściu i współpracy wszystkich podmiotów firmy, ta może zmierzać w jednym określonym kierunku. Hoshin Kanri wykorzystuje potencjał pracowników i sprawia, że firmie łatwiej jest wytworzyć wartość dodaną. W tym sposobie zarządzania systematyczny proces planowania jest wprowadzany przez wszystkie jednostki, co stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa.