Czym jest kontrola jakości?

Kontrola jakości powinna być nieodłącznym elementem każdego zakładu produkcyjnego. Dowiedz się dlaczego.

Kontrola jakości to proces, dzięki któremu firma stara się zapewnić utrzymanie lub poprawę jakości produktów. Kontrola jakości wymaga od firmy stworzenia środowiska, w którym zarówno kierownictwo, jak i pracownicy dążą do doskonałości. Odbywa się to poprzez szkolenie personelu, tworzenie wzorców jakości produktów oraz testowanie produktów w celu sprawdzenia, czy nie występują statystycznie istotne różnice. 

Ważnym aspektem kontroli jakości jest ustanowienie dobrze zdefiniowanych mechanizmów kontrolnych. Kontrole te pomagają standaryzować zarówno produkcję, jak i reakcje na problemy jakościowe. Ograniczenie możliwości popełnienia błędu poprzez określenie, które czynności produkcyjne mają być wykonywane przez konkretny personel, zmniejsza prawdopodobieństwo, że pracownicy będą wykonywać zadania, do których nie zostali odpowiednio przeszkoleni. 

Kontrola jakości – najważniejsze wnioski

Kontrola jakości to proces, dzięki któremu firma stara się zapewnić utrzymanie lub poprawę jakości produktów. 

Kontrola jakości polega na testowaniu jednostek i określaniu, czy mieszczą się one w specyfikacji produktu końcowego. 

Kontrola jakości stosowana w przedsiębiorstwie w dużym stopniu zależy od produktu lub branży, a do pomiaru jakości istnieje kilka technik. 

W przemyśle spożywczym stosuje się metody kontroli jakości, aby mieć pewność, że klienci nie zachorują od ich produktów. 

W ramach kontroli jakości tworzy się bezpieczne środki, które można wdrożyć, aby mieć pewność, że wadliwe lub uszkodzone produkty nie trafią do klientów. 

Zrozumienie kontroli jakości 

Kontrola jakości polega na testowaniu jednostek i określaniu, czy mieszczą się one w specyfikacji produktu końcowego. Celem testowania jest określenie ewentualnych potrzeb działań naprawczych w procesie produkcyjnym. Dobra kontrola jakości pomaga firmom sprostać wymaganiom konsumentów, którzy oczekują lepszych produktów. 

Testowanie jakości obejmuje każdy etap procesu produkcyjnego. Pracownicy często rozpoczynają od testowania surowców, pobierają próbki z całej linii produkcyjnej i testują gotowy produkt. Testowanie na różnych etapach produkcji pomaga określić, gdzie występują problemy produkcyjne i jakie kroki naprawcze należy podjąć, aby zapobiec im w przyszłości. 

Kontrola jakości stosowana w przedsiębiorstwie w dużym stopniu zależy od produktu lub branży. W produkcji żywności i leków kontrola jakości obejmuje zapewnienie, że produkt nie spowoduje zachorowania konsumenta, dlatego firma przeprowadza badania chemiczne i mikrobiologiczne próbek z linii produkcyjnej. Ponieważ wygląd przygotowanej żywności wpływa na jej postrzeganie przez konsumentów, producenci mogą przygotowywać produkt zgodnie z instrukcją na opakowaniu w celu kontroli wzrokowej. 

W produkcji samochodów kontrola jakości koncentruje się na tym, jak części pasują do siebie i współdziałają oraz czy silniki działają płynnie i wydajnie. W elektronice testowanie może obejmować użycie mierników mierzących przepływ energii elektrycznej. 

Rola inspektorów kontroli jakości 

Inspektorzy kontroli jakości chronią konsumentów przed wadliwymi produktami, a firmę przed utratą reputacji z powodu gorszych procesów produkcyjnych. Jeśli proces testowania ujawni problemy z produktem, inspektor może samodzielnie rozwiązać problem, zwrócić produkt do naprawy lub oznaczyć produkt jako odrzucony. W przypadku pojawienia się problemów inspektor powiadamia przełożonych i współpracuje z nimi w celu ich usunięcia. 

Korzyści płynące z kontroli jakości 

Wdrożenie procedur kontroli jakości daje pewność, że sprzedajesz swoim klientom najlepsze produkty. Ponadto, praktykowanie kontroli jakości ma pozytywny wpływ na zachowanie pracowników. Kontrola jakości może inspirować pracowników do tworzenia towarów wysokiej jakości, co prowadzi do większego zadowolenia klientów.